Ortaya ç?kan yeni söylentilere göre Galaxy S30/S21 Ultra, adeta güçlendirilmi? bir Galaxy S20 Ultra olacak. Cihaz?n hem tasar?m hem de özellikleri aç?s?ndan Galaxy S20 Ultra’ya büyük oranda benzemesi bekleniyor.

Bilim insanlar?, COVID-19 hastal???n?n beyne verdi?i hasarla ilgili bir ara?t?rma yapt?. Hastal??? a??r geçiren 84 bin 285 ki?iyle yap?lan ara?t?rma, hastal???n baz? insanlarda IQ dü?ü?üne yol açt???n? ortaya koyuyor. Kimi insanlar?n beyniyse 10 y?l kadar ya?lan?yor.

Dünyan?n en popüler battle royale oyunlar?ndan PUBG’nin PlayStation 5 ve Xbox Series X ç?k?? tarihi aç?kland?. Oyun ne yaz?k ki yeni nesil konsollarda 60 fps’ye kadar destek sunacak.

Türkiye?deki elektronik haberle?me abonelerinin uzun y?llard?r bekledikleri e-Devlet hizmeti yürürlü?e girdi. Art?k abonelik iptalleri için faks çekip göndermeye, dilekçe ile abonelik merkezlerine gitmeye gerek kalmad?. e-Devlet üzerinden Abonelik Fesih Ba?vurusu için yap?lmas? gerekenleri ad?m ad?m anlatt?k.

LG, yeni kablosuz kulakl??? TONE Free HBS-FN7’yi duyurdu. Aktif gürültü engelleme özelli?i ve Meridian Audio isimli geli?mi? ses teknolojisine sahip olan kulakl?k, ultraviyole ???kla temizleme yapabilen kutusuyla da dikkat çekmeyi ba?ar?yor.

Çin’den gelen baz? foto?raflara göre Apple ma?azalar?ndaki te?hir ürünü iPhone 12’lerin boyas?, çok fazla insan taraf?ndan ele al?nd?klar? için söküldü. Bir ba?ka iddiaya göre ise iPhone 12 Pro’nun arka cam?, bir tasar?m hatas? nedeniyle kendi kendine çatlad?.

Digital 2020 October Global Statshot raporuna dayanan veriler, dünyan?n en çok ziyaretçi alan internet sitelerini aç??a ç?kard?. En popüler internet sitesinin Google oldu?unu gösteren veriler, kullan?c?lar?n interneti sadece sosyal medya platformlar? için kullanmad???n? ortaya koyuyor.

SpaceX Ba?kan? Gwynee Shotwell, kat?ld??? bir röportajda dikkat çeken bir projeyi duyurdu. Shotwell, SpaceX’in Mars’a insan ta??ma amac?n? hat?rlatarak, Mars’taki insanlar ile Dünya’daki insanlar aras?nda ileti?imi sa?layacak yüksek h?zl? internet ba?lant?s? olu?turmaya çal??t?klar?n? söyledi.

Yerli Otomobilin üreticisi olacak TOGG, arac?n Türkiye’de üretilece?i aç?klanan bataryalar? hakk?nda aç?klamalarda bulundu. TOGG, araçlar?n 300+ ve 500+ km menzile sahip olaca??n? da yineledi.

Bilim insanlar?, 3 boyutlu yaz?c? kullanarak tekne ürettiler. Bu tekneyi benzersiz k?lan ?eyse boyutu. Uzmanlar, tekne uzunlu?unun sadece 30 mikrometre oldu?unu söylüyorlar. Teknenin üretili? amac? ise s?v? içindeki mikroskobik hareketlilerle ilgili detayl? bilgi sahibi olmak.