Bilim insanlar?, Japonya’da gerçekle?tirilen bir çal??mada sivrisineklerin koku duyusundan faydalanarak kanser dedektörü geli?tirdi. Dü?ük maliyetle üretilmesi beklenen bu dedektörün 10 y?l içerisinde kullan?ma sunulaca?? tahmin ediliyor.

The Brand Age dergisi için dijital medya ara?t?rma ?irketi Adba Analytics taraf?ndan haz?rlanan yeni raporda ülkemizdeve dünyada 2020’nin Twitter kullan?m detaylar? yer al?yor. En çok konu?ulan olaylardan en çok etkile?im alan tweet’lere kadar pek çok detaya ula?abildi?imiz raporda ayn? zamanda ülkemizin Twitter’da ‘negatif’ konu?mada adeta dünya birincisi oldu?unu görüyoruz.

Geçti?imiz y?llarda hayat?n? kaybeden, Marvel dünyas?n?n efsane ismi Stan Lee hakk?nda çizgi roman dünyas?na kazand?rd??? karakterler kadar ilginç bilgiler bulunuyor. Stan Lee kimdir sorusunun yan?t? yaln?zca serveti ya da yaratt??? karakterlerden çok daha fazlas?n? içeren, enteresan anekdotlarla dolu bir hikaye.

Baz? Counter Strike: Global Offensive oyuncular?, oyuna t?pk? Fortnite’taki gibi kutlama danslar? ve bu gibi ifadelerin gelmesini istiyor. Ancak oyunun geli?tiricilerinin bu konudaki tavr? oldukça aç?k ve net: Hay?r.

Samsung, Galaxy Watch Active2 ak?ll? saat serisine yeni bir model ekledi. Rose Gold isimli model, seriye yeni renk dizilimi katt?. Bununla birlikte Samsung, ak?ll? saat serisindeki tüm modeller için önemli bir güncelleme yay?nlad?.

Windows sistemlerimizde günlük olarak kulland???m?z birçok uygulamay? bar?nd?ran Microsoft Store, bazen çe?itli sorunlar nedeniyle çal??may? durdurabiliyor. Uygulamalara ihtiyaç duyulan anda sinir bozucu hâle gelen Microsoft Store aç?lm?yor sorunu nas?l çözülür? Ad?m ad?m yöntemlerine yak?ndan bir göz at?yoruz.

Apple’?n geçti?imiz sene sonunda duyurdu?u M1 yongas?yla gelen Mac cihazlar?nda iPad ve iPhone uygulamalar?n?n çal??t?r?lmas? ?u ana kadar mümkündü. Ancak Apple, “side loading” olarak adland?r?lan bu i?lemin önüne geçti.

Geçti?imiz ay dünya genelinde en çok indirilen mobil oyunlar aç?kland?. En çok indirilen 10 mobil oyun aras?na 3 yeni isim eklendi. En çok indirilen mobil oyunsa geçti?imiz ayla ayn? oldu.

WhatsApp’tan yo?un göç alan uygulamalardan bir tanesi olan Signal, bugün baz? problemlerle kar??la?t?. Uygulamadan konuyla ilgili resmi aç?klama gelmese de ya?anan göç sonras?nda Signal sunucular?na a??r? yüklenme ya?and??? tahmin ediliyor.

Oyun sektöründe yeni nesile geçi? yap?ld?. Sony ve Microsoft?un oyun taraf? olan Xbox markas?, oyun konsollar?n? piyasaya ç?kard?. Bu yaz?m?zda PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollar?n?n farklar?, fiyatlar?, özellikleri gibi birçok taraf?n? ele alarak detayl?ca kar??la?t?raca??z.