Çinli ak?ll? telefon üreticisi Oppo ve ?sveç merkezli telekomünikasyon devi Ericsson, ileti?imin gelece?i olan 5G teknolojisine yönelik çok büyük bir ad?m att?. ?ki ?irket aras?nda yap?lan anla?ma kapsam?nda Oppo, Over New Radio (VoNR) özelli?ini destekleyen ilk ak?ll? telefon markas? olacak.

Lele Pons isimli bir YouTuber’?n TikTok videosu için dans ederken ya?ad??? kazan?n görüntüleri viral oldu. Ö?rendi?i figürleri takipçileriyle payla?mak için video çeken Pons, kay?t s?ras?nda dengesini kaybedip cam kap?ya adeta uçtu. Pons, ya?anan o anlar? sosyal medya hesaplar?ndan payla?t?.

Netflix’in Android uygulamas?, Samsung ile yap?lan anla?ma kapsam?nda Bixby Voice deste?ine kavu?tu. Kullan?c?lar, art?k sesli asistan üzerinden istedikleri Netflix içeri?ini ba?latabilecekler.

Gülhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi (GATA) Yo?un Bak?m ve ?ç Hastal?klar? Uzman? ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, halk?n kurallara uymas? halinde 2-3 haftada ula??lan pik noktan?n yatay bir plato çizmeye ba?layaca??n? söyledi.

Ki?isel Koruyucu Donan?m ve A S?n?f? ?? Güvenli?i Uzman? Yasemin Öymez, siyah maskeler hakk?nda uyar?da bulundu. Öymez, “Bu ‘y?kanabilir maske’ diye sat?lan siyah maskelerin ço?u polene kar?? ya da hava kirlili?ine kar?? koruyucudur. Bu maskeleri takan ki?i nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor” dedi.

Dünyan?n birçok ülkesinden sat?s?c? bulunan AliExpress, koronavirüsten etkilenen yerel sat?c?lar?na destek olmak için bir paket aç?klad?. AliExpress?ten yap?lan aç?klamaya göre yerel sat?c?lardan 3 ay boyunca komisyon al?nmayacak.

Marvel, Ghost Rider rolü için Keanu Reeves ile henüz görü?me a?amas?nda olsa da, hayranlar ünlü aktörün rolü alaca??ndan emin görünüyor. Keanu Reeves’in Ghost Rider rolünde oldu?u hayran yap?m? bir fragman yay?nland?.

Bilgisayar ba??nda otururken konfor sa?layacak en önemli ?eylerden biri faredir. Baz? fareler tasar?mlar?yla ilgi çekse de ??k olmaktan çok komik ve kullan??s?z olabiliyor. Birbirinden kötü tasar?ma sahip fareleri listeledik.

Huawei, k?sa bir süre önce duyurdu?u P40 serisi için ilk yaz?l?m güncellemesini yay?nlad?. Yay?nlanan güncelleme, P40 serisine Gold Snap ve Sound Booster gibi özellikler sunarken, baz? performans iyile?tirmeleri ve güvenlik düzeltmeleri de sa?l?yor.

Dünya?n?n dört bir taraf?nda etkili olan koronavirüs salg?n?, pek çok al???k olmad???m?z görüntünün ortaya ç?kmas?na neden oldu. Bu haberimizde, koronavirüsün dünyan?n farkl? noktalar?nda olu?turdu?u ola?anüstü durumu gösteren foto?raflar? bir araya getirdik.