Hayranlar?yla organize olan YouTuber MrBeast, binlerce hayran?yla Minecraft sunucular?na bask?nlar gerçekle?tirdi. MrBeast, söz konusu bask?nlar ile sunucular?n kapasitesini test etti.

Norveç merkezli bir ak?ll? saat üreticisi Xplora Technologies, ABD Federal ?leti?im Kurumu’na yapt??? bir bildirimle Tesla ile birlikte bir ak?ll? saat tasarlad???n? duyurdu. Tesla’n?n neden böyle bir ?ey yapt??? bilinmiyor ancak ortada baz? muhtemel nedenler var.

Koronavirüsle mücadelede dikkat çeken ülkeleden olan Yeni Zelanda?da 102 gündür yeni bir vaka görülmüyordu. Ancak ülkenin kuzeyinde yer alan Auckland ?ehrinde, Covid-19 belirtileri gösteren vatanda?lar tespit edildi. Yeni Zelanda Ba?bakan?, ?ehir sakinlerinde evlerine kalmalar? ça?r?s?nda bulundu.

Huawei, ak?ll? telefonlarda kullan?c? deneyimini ve güvenli?i ba?ka bir seviyeye getirebilecek tam ekran parmak izi taray?c? için patent ba?vurusunda bulundu.

?stanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Ürünler Tasar?m? Bölümü son s?n?f ö?rencisi olan Zümra Çetinler, hayvanlar?n yiyebildi?i bir plastik paketleme ürünü tasarlad?. “Bio’c” olarak isimlendirilen bu malzeme, topra?a kar??t???nda da k?sa bir süre içerisinde yok olup gidiyor.

Bir t?r?n güvenlik ekipmanlar?yla neredeyse ikiye böldü?ü Tesla Model S’in sürücüsü ve yolcusu kazadan hafif yaral? kurtulmay? ba?ard?. Araç sahibi, perte ç?kan arac?n?n güvenli?inden memnun kalm?? olacak ki kazan?n ?okunu atlatamadan bir Model Y sipari? etti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, günlük koronavirüs vakalar?ndaki art???n nedenine de?indi. Kurban Bayram? sürecine de de?inen Yamanel, sosyal mesafenin korunmas? ve maske kullan?m? konusunda da vatanda?lar? bir kez daha uyard?.

Sputnik?in aktard??? bilgilere göre Rusya, koronavirüs a??s? çal??malar?nda son a?amay? geçti. Devlet Ba?kan? Putin, Rusya’n?n a??y? tescilleyen ilk ülke oldu?unu duyurdu. A??n?n Putin?in k?z?na da uyguland??? söyleniyor.

Amazon’un sahte ürün sat???n? engellemek için ba?latt??? Project Zero, Türkiye’de de kullan?ma sunuldu. ?irketler, Project Zero’ya destek vererek markalar?n? koruma alt?na alabiliyorlar.

Türkiye?nin en eski internet haber sitelerinden Hürriyet; ayl?k, 6 ayl?k ve y?ll?k ücretli abonelik paketlerine sahip Hürriyet Esktra?y? kullan?ma sundu. Hürriyet ekstra aboneleri siteyi tamamen reklams?z görmenin yan? s?ra D-SmartGo dizi ve film paketine, ekstra içeriklere ve çe?itli markalardan özel indirimlere ula?abilecekler.