Christopher Nolan??n, önceki filmlerinde oldu?u gibi beynimizin s?n?rlar?n? zorlayacak yeni filmi Tenet için yeni bir trailer ve foto?raflar payla??ld?. Temmuz ay?nda vizyona girecek filmin, yeni görüntüleri Esquire dergisinde yay?nland?.

Dünya genelinde oyuncular, oyun oynarken yeme – içme gibi al??kanl?klara sahipler. Ara?t?rmaya göre oyuncular?n hemen hemen yüzde 80?inin oyun oynarken yeme – içme al??kanl??? bulunuyor.

Mobil kullan?c? say?s?n?n artmas?yla birlikte mobil oyun dünyas?na olan ilgi de büyük oranda artm?? durumda. Yap?lan ara?t?rmalara göre 2020 y?l?nda mobil oyun pazar?n?n de?eri 77 milyar dolar? bulacak. Hal böyle olunca mobil oyun yapmak oldukça önemli hâle geldi. Biz de i?e nereden ba?layaca??n? bilmeyenler için ?Mobil oyun nas?l yap?l?r?? sorusunu cevaplamaya çal??t?k. Ayr?ca ücretsiz e?itim için ba?vurabilece?iniz kaynaklara da yer verdik.

Kült filmleriyle kendine geni? bir hayran kitlesi edinen Quentin Tarantino, son 10 y?l içinde ç?km?? filmler aras?nda en çok be?endi?i filmi aç?klad?. Ünlü yönetmen, bu süreçte en çok be?endi?i filmin Sosyal A? oldu?unu söyledi.

Teknoloji gün geçtikçe ilerliyor, sevdi?imiz dizi ve filmler 4K kalitede yay?nlan?yor. Peki, 4K nedir? 4K film ve dizi izlemek için hangi donan?mlara ihtiyac?m?z var ve en önemlisi 4K gerekli mi gibi sorular? sizin için yan?tlad?k.

Red Bull?un uluslararas? turnuvas?na ç?kmak için Finlandiya?da düzenlenen bölgesel turnuvas?n? kazanan iki oyuncuda e?imi do?rudan rakip oyuncuya odaklayan bir hile yaz?l?m? tespit edildi. Tespit edilen hile, oyuncular?n turnuvay? kazanmas?n?n ard?ndan ke?fedildi.

YouTube, özellikle uzun videolar için güzel bir alternatif olacak bölümler özelli?ini platforma ekledi. Bu özellik, videolar? parçalara ay?rarak istedi?iniz bölüme h?zl?ca atlaman?z? sa?l?yor.

Twitter?a bugün gelen yeni güncellemeyle sosyal medya platformuna tweetleri taslak olarak kaydetme ve planlama özelli?i geldi. Bu özellik sayesinde kullan?c?lar, tweetlerini önceden planlay?p istedikleri tarih ve saatte payla?abilecek.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs süreci hakk?nda yeni aç?klamalar yapt?. Virüsün hasta etme gücünün azald???n?, ancak bunun bir gev?emeye yol açmamas? gerekti?ini söyleyen Özlü, önlemlere dikkat edilmesi gerekti?ini belirtti.

Trump, geçti?imiz günlerde Twitter?la ya?ad??? tart??man?n ard?ndan, sosyal medyay? kapatmakla tehdit etmi?ti. ABD Ba?kan?, bu aç?klamas?n?n ard?ndan Twitter ve di?er sosyal medya platformlar?na baz? düzenlemeler getiren kararnameye imza att?.