ABD merkezli Forbes dergisi taraf?ndan haz?rlanan Küresel Milyarderler Listesi aç?klad?. Bo?anma davas? s?ras?nda e?ine 40 milyar dolar tazminat ödeyen Jeff Bezos, buna ra?men dünyan?n en zengin insan? olmaya devam ediyor.

League of Legends oyununun geli?tiricisi Riot Games?in dün itibar?yla kapal? beta sürümünü ba?latt??? ilk FPS taktik oyunu Valorant, CS: GO’nun sahip oldu?u tüm zamanlar?n en yüksek e? zamanl? izleyici rekorunu k?rmay? ba?ard?.

Nike, sa?l?k çal??anlar?n?n koronavirüsle mücadelesine destek oluyor. ?irket, giyim malzemelerinin üretiminde kulland??? teknolojiyle yüz kalkanlar? ve PAPR lensleri üretiyor.

1950?lerde ilk defa kullan?lmaya ba?lanan yapay zekan?n ne oldu?u tart??malara neden olabiliyor. Hem hayat?m?zda olan sesli asistanlara hem de filmlerdeki insans? robotlara “yapay zeka” deniyor. Ancak bu s?radan bir dil yan?lg?s?ndan fazlas? de?il. Yapay zeka nedir, kaç çe?it yapay zeka bulunur, en basit haliyle anlatt?k.

Steam, 2019 y?l?n?n en popüler oyunlar?ndan olan Gears 5’i ücretsiz olarak sunmaya ba?lad?. Kampanya kapsam?nda, aksiyonun doruk noktalar?na ula?aca??n?z oyunu, 12 Nisan’a kadar Türkçe altyaz?l? olarak oynayabileceksiniz.

NASA, Ay??n karanl?k yüzüne bir radyo teleskobu kurmak için çal??malara ba?lad?. Kurulacak radyo teleskobu, Dünya?daki teleskoplar?n atmosfer nedeniyle elde edemedi?i sinyalleri yakalayabilecek.

Çinli ak?ll? telefon üreticisi Oppo ve ?sveç merkezli telekomünikasyon devi Ericsson, ileti?imin gelece?i olan 5G teknolojisine yönelik çok büyük bir ad?m att?. ?ki ?irket aras?nda yap?lan anla?ma kapsam?nda Oppo, Over New Radio (VoNR) özelli?ini destekleyen ilk ak?ll? telefon markas? olacak.

Lele Pons isimli bir YouTuber’?n TikTok videosu için dans ederken ya?ad??? kazan?n görüntüleri viral oldu. Ö?rendi?i figürleri takipçileriyle payla?mak için video çeken Pons, kay?t s?ras?nda dengesini kaybedip cam kap?ya adeta uçtu. Pons, ya?anan o anlar? sosyal medya hesaplar?ndan payla?t?.

Netflix’in Android uygulamas?, Samsung ile yap?lan anla?ma kapsam?nda Bixby Voice deste?ine kavu?tu. Kullan?c?lar, art?k sesli asistan üzerinden istedikleri Netflix içeri?ini ba?latabilecekler.

Gülhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi (GATA) Yo?un Bak?m ve ?ç Hastal?klar? Uzman? ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, halk?n kurallara uymas? halinde 2-3 haftada ula??lan pik noktan?n yatay bir plato çizmeye ba?layaca??n? söyledi.