Yap?lan yeni bir ara?t?rma, dünya genelinde s?cak hava dalgalar?n?n ya?anma s?kl???n?n ve süresinin artt???n? ortaya ç?kard?. Nature Communications’da yay?nlanan ara?t?rmaya göre gezegenimiz, son 70 y?ld?r daha s?k ve daha uzun süren s?cak hava dalgalar?na maruz kal?yor.

ABD?de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Enstitüsü?nün direktörlü?ünü yapan Dr. Anthony Fauci, yeni mutasyonun virüsün bula??c?l???n? art?rm?? olabilece?ini söyledi. D614G isimli mutasyon hakk?nda benzer cümleler geçti?imiz günlerde de ortaya at?lm??t?.

Efsane simülasyon serisi Tropico?nun son üyesi Tropico 6, Steam Database?e göre önümüzdeki hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Oyun, ?u anda Steam Yaz ?ndirimleri kapsam?nda %40 indirimle sat?l?yor.

Hepimizin bildi?i üzere oyun oynamak ve profesyonel görüntü i?leriyle u?ra?abilmek için, bilgisayar?m?z?n ekran kart?n?n güçlü olmas? gerekiyor. Birçok ?irketin farkl? özelliklerle piyasaya sundu?u ekran kartlar? aras?nda tercih yapmak oldukça zor bir hale geldi. Yaz?m?zda, ekran kartlar?n? nas?l kar??la?t?rmam?z gerekti?ini sizler için anlatt?k.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus hizmetinin 10. y?l dönümüne özel bir PlayStation 4 temas? yay?nlad?. Son 10 y?ld?r hizmette yer alan birkaç oyundan önemli karakter ve nesnelerin basit çizimlerini içeren tema, PlayStation Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

2017 PlayStation 4 oyunu olarak piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn’un PC platformuna gelece?i tarih, fiyat? ve sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun Complete Edition sürümü ?u anda Steam ve Epic Store’dan ön sipari?le al?nabiliyor.

Son zamanlarda oldukça revaçta olan ?arjl? süpürgeler, alandan tasarruf ederken ayn? zamanda çok daha pratik bir temizlik yapmaya da olanak sa?l?yor. Biz de bu yaz?m?zda ?arjl? süpürgelerin öne ç?kan 5 özelli?inden bahsedece?iz.

Sa?l?k Bakan? Dr. Fahrettin Koca, bugün yapt??? aç?klamada 1.172 ki?inin koronavirüse yakaland???n?, 19 ki?inin ise virüs nedeniyle hayat?n? kaybetti?i aç?klad?.

Android 11?in ?imdilik sadece Pixel model telefonlar taraf?ndan kat?l?nabilen aç?k beta program? ba?lat?ld?. Nihai sürümüne 2020?nin üçüncü çeyre?inde eri?meyi bekledi?imiz yeni i?letim sistemini destekleyecek telefonlar aras?nda Xiaomi ve Samsung gibi en popüler ak?ll? telefon markalar? bulunuyor. Gelin Android 11 güncellemesi almas?n? bekledi?imiz telefonlara yak?ndan bakal?m.

COVID-19 salg?n? nedeniyle aylard?r kapal? olan sinema salonlar? 1 Temmuz itibariyle aç?ld?. Peki salg?n sonras? salonlarda hangi filmler vizyona girecek? Sizin için tart??malara neden olan normalle?me döneminin ilk filmlerini bir araya getirdik.