Hakkari ?ehit Selahattin ?lkö?retim Okulu’nda ikinci s?n?f ö?rencisi olan Yusuf Eymen Velieceo?lu, Kanada merkezli bir organizasyon olan Uluslararas? Caribou Matematik Yar??mas?’nda 2 bin 557 ö?renci aras?nda birinci oldu.

Asl?nda uzun bir süredir kullan?lan fakat bilgisayar üretici firmalar? aras?nda son zamanlarda popülerle?en Freedos terimiyle epey bir kar??la??yoruz. Özellikle fiyat performans bak?m?ndan önce ç?kan bilgisayarlarda kar??m?za ç?kan Freedos nedir? ve Freedos bilgisayara Windows nas?l yüklenir? Ad?m ad?m yak?ndan bak?yoruz.

Yay?nland?ktan sonra büyük bir ses getirmeyi ba?aran Genshin Impact oyunundaki Ganyu karakteriyle ilk speed run yap?ld?. Memorii isimli YouTuber’?n Ganyu ile yapt??? speed run’?n geçersiz oldu?unu iddia edenler de oldu.

Çin’in kuzeyinde yer alan Tientsin kentinde bir üreticinin üretti?i dondurmalarda koronavirüse rastland?. Yetkililer, üreticinin tüm ürünlerini mühürledi. Bununla birlikte dondurmay? sat?n alm?? olabilecek yerel sakinlere de sa?l?k kurumlar?na ba?vurmalar? talimat? verildi.

Bilim insanlar?, Japonya’da gerçekle?tirilen bir çal??mada sivrisineklerin koku duyusundan faydalanarak kanser dedektörü geli?tirdi. Dü?ük maliyetle üretilmesi beklenen bu dedektörün 10 y?l içerisinde kullan?ma sunulaca?? tahmin ediliyor.

The Brand Age dergisi için dijital medya ara?t?rma ?irketi Adba Analytics taraf?ndan haz?rlanan yeni raporda ülkemizdeve dünyada 2020’nin Twitter kullan?m detaylar? yer al?yor. En çok konu?ulan olaylardan en çok etkile?im alan tweet’lere kadar pek çok detaya ula?abildi?imiz raporda ayn? zamanda ülkemizin Twitter’da ‘negatif’ konu?mada adeta dünya birincisi oldu?unu görüyoruz.

Geçti?imiz y?llarda hayat?n? kaybeden, Marvel dünyas?n?n efsane ismi Stan Lee hakk?nda çizgi roman dünyas?na kazand?rd??? karakterler kadar ilginç bilgiler bulunuyor. Stan Lee kimdir sorusunun yan?t? yaln?zca serveti ya da yaratt??? karakterlerden çok daha fazlas?n? içeren, enteresan anekdotlarla dolu bir hikaye.

Baz? Counter Strike: Global Offensive oyuncular?, oyuna t?pk? Fortnite’taki gibi kutlama danslar? ve bu gibi ifadelerin gelmesini istiyor. Ancak oyunun geli?tiricilerinin bu konudaki tavr? oldukça aç?k ve net: Hay?r.

Samsung, Galaxy Watch Active2 ak?ll? saat serisine yeni bir model ekledi. Rose Gold isimli model, seriye yeni renk dizilimi katt?. Bununla birlikte Samsung, ak?ll? saat serisindeki tüm modeller için önemli bir güncelleme yay?nlad?.

Windows sistemlerimizde günlük olarak kulland???m?z birçok uygulamay? bar?nd?ran Microsoft Store, bazen çe?itli sorunlar nedeniyle çal??may? durdurabiliyor. Uygulamalara ihtiyaç duyulan anda sinir bozucu hâle gelen Microsoft Store aç?lm?yor sorunu nas?l çözülür? Ad?m ad?m yöntemlerine yak?ndan bir göz at?yoruz.