Koronavirüs salg?n?nda yap?lan çal??malar uzun sürecek, ancak insanl?k olarak önemli geli?meler kaydetmi? olaca??z. Mikrobun ke?finden önce de durum böyleydi. Binlerce y?l boyunca insanlar, hastal?klar?n topraktan ç?kan kötü gazlarla yay?ld???n? dü?ündüler. Peki miasma teorisi, ba?ka nelere sebep olmu?tu?

TikTok kullan?c?lar? aras?nda ba?layan bir ak?m, bir anda tüm sosyal medyan?n gündemine oturmay? ba?ard?. Çileklerini ?l?k tuzlu suyla y?kayan insanlar, çileklerinin içerisinden küçük kurtlar?n ç?kt???n? gördü.

Bu s?ralar Survivor yar??mas?yla ad?n? s?kça duydu?umuz ünlü televizyoncu Acun Il?cal?, bugün 23.30’da Instagram’da dünya rekoru k?rmay? deneyecek. Survivor Ünlüler – Gönüllüler yar??mac?lar?n?n da kat?laca?? Instagram canl? yay?n?nda hedef, anl?k 2 milyon izleyici say?s?n? geçmek.

Milyonlarca Taylandl? internet kullan?c?s?na ait internet verilerinin oldu?u bir veritaban? aç??a ç?kt?. Ortaya ç?kan verilerle kullan?c?lar?n gerçek zamanl? internet aktiviteleri takip edilebiliyor.

Sony, haziran ay?nda PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunaca?? ilk oyunu aç?klad?. Call of Duty: WWII, yar?ndan itibaren PlayStation Plus üyeleri taraf?ndan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Belli firmalar?n ba?? çekti?i en iyi yemek sipari?i uygulamalar?n? sizler için derledik. Faal olarak kullanmasan?z bile mutlaka ad?n? duydu?unuz uygulamalar?n aksine alternatif uygulamalar? da elimizden geldi?ince listemizde bulundurmaya çal??t?k.

Sony, PlayStation Plus kullan?c?lar?na her ay birkaç oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bu ay?n oyunlar?n?n aras?nda Marvel’s Spider-Man’in olaca?? söylentileri ortaya ç?km??t? ancak bunun s?kl?kla kar??la??lan bir hatadan dolay? meydana geldi?i dü?ünülüyor.

Bir YouTube kanal?, k?sa bir süre önce yay?nlanan iOS 13.5 güncellemesi sonras? cihazlardaki pil süresi ve performansa yönelik de?i?imleri, güncellemeyi alan farkl? iPhone modelleri üzerinde inceleyerek de?erlendirdi. Detaylara gelin birlikte bakal?m.

Geçti?imiz kas?m ay?nda ilk nesli ç?kan Motorola’n?n katlanabilir telefonu Razr’?n ikinci nesil versiyonunun donan?m ve yaz?l?m özellikleri s?zd?r?ld?. Gelin bu özelliklere yak?ndan bakal?m.

NVIDIA, yeni bir ???n izleme algoritmas? duyurdu. Bu algoritman?n, teorik olarak eskilerine oranla 65 kata kadar daha h?zl? olaca?? belirtildi.