Riot Games, yapt??? aç?klamayla Valorant?? konsol platformlarda test etmeye ba?lad???n? söyledi, ancak oyunun konsollara ç?k?p ç?kmayaca?? henüz kesin de?il.

Bilim insanlar?, Güne??e benzeyen bir y?ld?z?n etraf?nda dönen ve Dünya?ya çok benzeyen bir gezegen ke?fetti. Bu uzak gezegen, bilim insanlar?n?n aç?klamas?na göre Güne? Sistemi?mizin ayna görüntüsüne benziyor.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü, Dr. Hans Kluge, pandeminin ikinci dalgas?n? eylül ay?nda beklediklerini söyledi. Kluge, ülkelerin büyük zararlara yol açabilecek ikinci dalga için ?imdiden haz?rlanmas? gerekti?ini belirtti.

Netflix, pek çok ak?ll? telefonda HD ve HDR10 deste?i sunuyor. Peki bu telefonlar hangileri? Bugün sizlere Netflix?in HD ve HDR10 deste?i verdi?i Android ak?ll? telefonlar? tan?taca??z.

Birçok ki?i Facebook’ta bulunan video ve foto?raflar?n? ba?ka bir platforma aktarman?n yolunu ar?yor. Onlar? sevindirecek haber bugün bir Facebook yetkilisinden geldi. Hesaplarda bulunan medyalar? Google Foto?raflar’a aktarmay? sa?layan araç, herkes için yay?nland?.

Geçti?imiz hafta sonu iki NASA astronotunu Uluslararas? Uzay ?stasyonu’na ba?ar?yla ta??yan SpaceX ile NASA aras?nda yap?lan anla?ma, Demo-2 görevinin süresinde yap?lan uzatmayla güncellendi. Yeni anla?mayla uçu? süresinin 119 güne kadar ç?kar?labilece?i kay?t alt?na al?n?yor.

Carnegie Mellon Üniversitesi?nde yap?lan bir ara?t?rma, ço?u kullan?c?n?n bir siber sald?r? sonras?nda ?ifre de?i?ikli?i yapmad???n? ortaya koydu. Ara?t?rman?n sonucu hakk?nda yay?nlanan raporda merak edilen çal??man?n detaylar? okurlarla payla??ld?.

Japon merkezi Mac Otakara isimli bir site, çe?itli yerlerden ald???n? iddia etti?i bilgileri kullanarak bir iPhone 13 maketi olu?turdu. Aç?klamaya göre bu maket, iPhone 13 prototiplerinden yaln?zca biri.

Sosyal medya devi Facebook, planlanan ancak bir süredir bekletilen yeni bir uygulamaya bugünden itibaren geçece?inin haberini verdi. Dev ?irket, bundan böyle devlet kontrolünde olan içerikleri etiketleyecek.

COVID-19 salg?n? sürecinde Türkiye?de ve dünyada sinema ve dizi sektörü nas?l etkilendi? Dizilerin ve filmlerin kalitesi dü?ecek mi? Televizyonu neler bekliyor? Sizin için ekranlar?n ve beyaz perdenin Yeni Normal’ini anlatt?k.