Kurulan programlar, sürekli yedeklenen dosyalar ve tam kald?r?lamayan uygulamalar, bilgisayar?m?z?n zaman zaman yava?lamas?na neden olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için PC temizleme programlar? bulunuyor, fakat ayn? zamanda elle yapabilece?iniz i?lemler de var. Bu içeri?imizde kolayca uygulayabilece?iniz PC temizleme yöntemlerine yak?ndan bak?yoruz.

ABD?li ilaç firmas? Johnson&Johnson, ürettikleri Covid-19 a??s?n?n klinik denemelerde güçlü bir ba????kl?k olu?turdu?unu söyledi. Tek dozda iki doza e?it derecede etki gösteren a?? için çal??malar sürüyor.

Verilerimizi depolad???m?z diskleri s?f?rlamak istedi?imizde exFAT, FAT32 ve NTFS isimleriyle kar??la??r?z. Diskin hangi formatta olaca??n? belirten bu isimler, görünü?te basit bir seçenek gibi gelse de asl?nda birbirleri benzerliklerin yan?nda aras?nda ciddi farklara sahipler. Gelin exFAT, FAT32 ve NTFS aras?ndaki farklara ve benzerliklere beraber bakal?m.

Hubble Uzay Teleskobu, merceklerini Güne? Sistemi?mizin en büyük gezegeni Jüpiter?e çevirdi. Europa uydusuyla beraber yakalanan Jüpiter görüntüsü, gezegende olu?an yeni f?rt?nalar? gözler önüne serdi.

T3 Vakf? Yönetim Kurulu Ba?kan? Haluk Bayraktar, yerli ve milli olarak geli?tirilen ?Deneyap Yaz?l?m Kart??n? tan?tt?. Raspberry Pi?ye benzeyen bu kart, 10 bin Deneyap ö?rencisine ücretsiz olarak da??t?lacak.

Chevrolet Camaro serisi, 2021 modeliyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi ba?ard?. Amerikan “pony” s?n?f?n?n en agresif ve sportif görünümlü modellerinden biri olan Chevrolet Camaro 2021 modelinin fiyat? ve özelliklerini listeledik.

Bir grup bilim insan?, astronotlar?n Ay yüzeyinde geçirilen her saatte ne kadar uzay radyasyonuna maruz kalaca??n? hesaplad?. Yap?lan ölçümlere göre bir astronot, Ay’da geçirilen her saatte yakla??k 60 mikrosievert radyasyona maruz kalacak.

Finlandiya’n?n Helsinki kentinde dört köpek, havaliman?nda insanlar?n kokusundan COVID-19 tespiti yapabilmek üzere kullan?lmaya ba?land?. Köpekler, ?u ana kadar %100 do?ru sonuç gösterdi.

Bugün Variety taraf?ndan yap?lan habere göre Samuel L. Jackson, Disney+’?n yeni Marvel dizisinde Nick Fury olarak ba?rolde oynayacak. Dizinin hangi konuyu ve ne zaman? i?leyece?iyse ?u an için bilinmiyor.

Elon Musk’?n CEO’lu?unu üstlendi?i özel uzay ta??mac?l??? ?irketi SpaceX, Raptor Vacuum motorunun ate?leme testini gerçekle?tirdi. Starship uzay arac?nda kullan?lacak olan motor, Starship’in uzay bo?lu?unda daha kolay hareket etmesine yard?mc? olacak.