Bilgisayar?n?za Windows 10 i?letim sistemi kurarken size varsay?lan olarak eklemek istedi?iniz klavye dilleri sorulur. E?er klavye dilini yanl?? seçtiyseniz ve klavye dili nas?l de?i?tirilir bilmiyorsan?z, i?inize yarayacak küçük bir rehber haz?rlad?k. Windows 10 bilgisayarlarda klavye dili nas?l de?i?tirilir, gelin beraber göz atal?m.

Dünyan?n en büyük video payla??m platformu YouTube, hemen herkesin içinde çokça vakit geçirdi?i bir platform. Böyle büyük bir platformun da en çok be?eni alan videolar?n?n merak edilmesi kaç?n?lmaz oluyor. Bu içeri?imizde de sizler için en çok be?eni alan 20 YouTube videosunu s?ralad?k.

Türkiye?de ad?m ad?m sundu?u Ma?aza?ya daha h?zl? ula??lmas?n? isteyen Instagram, bunun için baz? kullan?c?larda tasar?m de?i?ikli?ine gitti. Tasar?m?n her kullan?c? için ne zaman gelece?i bilinmiyor.

Apple??n yeni i?letim sistemi iOS 14 için yeni bir güvenlik güncellemesi yay?nland?. Yay?nlanan güncellemede, baz? önemli sorunlar?n giderildi?i rapor edildi. iOS 14 d???nda ?irketin di?er i?letim sistemlerine de güncelleme geldi.

Sony?nin exclusive oyunlar?ndan Horizon Zero Dawn, PC?ye geldi?i ilk ayda 718 bin adet kopya satmay? ba?ard?. ?lk olarak 2017?de PS4 için ç?kan oyun, bu sayede hemen hemen The Witcher 3?ün ilk ayda elde etti?i sat??a yak?n bir performans gösterdi.

Epic Games, önümüzdeki hafta ücretsiz sunaca?? oyunu aç?klad?. Yap?lan aç?klamalara göre oyuncular, önümüzdeki hafta Pikuniku’ya ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Xbox, gerçekle?en Bethesda sat???ndan sonra oyun stüdyosuna ait Doom Eternal?? 1 Ekim?de Xbox Game Pass?e gelece?ini duyurdu. Önümüzdeki aylarda di?er Bethesda oyunlar?n?n da abonelik sistemine gelece?i dü?ünülüyor.

Amazon yeni AZ1 Neural Edge i?lemci çipinin tan?t?m?n? yapt?. Bu çip sayesinde Amazon Alexa daha da h?zl? bir hale gelecek.

Kullan?c?lar pek çok farkl? ürün kategorisi içerisinde te?hir ürünü etiketli olan ve ayn? ürünlere göre çok daha uygun fiyatl? olan ürünlerle kar??la??rlar. Peki, te?hir ürünü ne demek? Bu ürünleri almakta bir sak?nca var m?? Konuyu sizin için inceledik ve bilmeniz gereken detaylar? anlatt?k.

Left 4 Dead 2 oyuncular?n?n uzun süredir bekledi?i Last Stand güncellemesi en sonunda yay?nland?. Güncellemede oyunda 1000?den fazla irili ufakl? de?i?iklik yap?ld?.