Android 11?in ?imdilik sadece Pixel model telefonlar taraf?ndan kat?l?nabilen aç?k beta program? ba?lat?ld?. Nihai sürümüne 2020?nin üçüncü çeyre?inde eri?meyi bekledi?imiz yeni i?letim sistemini destekleyecek telefonlar aras?nda Xiaomi ve Samsung gibi en popüler ak?ll? telefon markalar? bulunuyor. Gelin Android 11 güncellemesi almas?n? bekledi?imiz telefonlara yak?ndan bakal?m.

COVID-19 salg?n? nedeniyle aylard?r kapal? olan sinema salonlar? 1 Temmuz itibariyle aç?ld?. Peki salg?n sonras? salonlarda hangi filmler vizyona girecek? Sizin için tart??malara neden olan normalle?me döneminin ilk filmlerini bir araya getirdik.

Acun Il?cal??n?n uzun süre önce duyurdu?u Exatlon Challenge Türkiye, bekleyi?in ard?ndan sonunda Netflix üzerinde yay?nland?. Bizler de program için sosyal medyadan gelen ilk tepkileri derledik.

Redefine Meat isimli bir ?irket taraf?ndan 3 boyutlu bask? yöntemiyle üretilen ve bitkisel besinlerin kullan?ld??? et, bugün tan?t?ld?. ?Alt-Steak? olarak adland?r?lan ürünün 2021?den itibaren yayg?nla?mas? bekleniyor.

Pekin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo, bu ay tan?t?lmas? beklenen oyun telefonu ‘Legion Gaming Phone’ için yeni bir tan?t?m görseli yay?nlad?. Yay?nlanan görsel, cihaz?n X-eksenli çift do?rusal titre?im motoruyla birlikte gelece?ini ortaya koyuyor.

Bu y?l da Steam Yaz ?ndirimleri h?z kesmeden devam ediyor. ?ndirim kampanyas? kapsam?nda fiyat? dü?en en iyi rol yapma (RYO – RPG) oyunlar?n? listeledik.

2017 y?l?nda tan?t?lan ve ayk?r? bir görünüme sahip olan Tesla Semi, son olarak günümüz geleneksel kamyonlar?yla yan yana görüntülendi. Foto?raf, Tesla Otomotiv Ba?kan? Jerome Guillen taraf?ndan LinkedIn?de payla??ld?.

Epic Games Store?un her hafta verdi?i ücretsiz oyunlar, önümüzdeki hafta tam tam?na 3 tane olacak. Epic Games2in ücretsiz yapt??? oyunlar ise Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition ve The Escapists 2 oldu.

Ç?k???ndan bu yana giderek daha iyi hale getirilen ve kullan?c? say?s?nda art?? ya?ayan YouTube Music, yeni bir yenili?e daha kavu?tu. Uygulamaya ki?iye özel 4 yeni çalma listesi eklendi.

Bugün 81 ile genelge gönderen Milli E?itim Bakanl??? (MEB), 2020 – 2021 e?itim ö?retim y?l? takvimine ili?kin detaylar? payla?t?. Genelgeye göre okullar 31 A?ustos 2020’de aç?lacak, 18 Haziran 2021’de kapanacak. Dönem aras? tatilleri de yine birer haftal?k olacak ?ekilde uygulanacak.