Yeni bir ara?t?rmaya göre s?cak çikolata içmek beynimiz için oldukça yararl?. Bunun sebebi ise s?cak çikolatan?n beynimiz için faydal? besinleri çokça içermesi.

Epic Games, yüzlerce oyunda yüzde 75’e varan indirimlerin oldu?u Muhte?em Cuma 2020 ?ndirimi’ni ba?latt?. ?ndirim, 3 Aral?k’a kadar devam edecek.

Microsoft’un 2021’in ba??nda piyasaya sürülmesi beklenen yeni dizüstü bilgisayarlar? Surface Laptop 4 ve Surface Pro 8’in cihazlar?na ait görüntüler ortaya ç?kt?. Cihazlar, önceki modellerle ayn? tasar?ma sahip olacak.

Sa?l?k Bakan? Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplar?ndan yapt??? payla??mla Erciyes Üniversitesi’nde geli?tirilen milli COVID-19 a?? aday?n?n takvime uygun olarak denenmeye devam etti?ini söyledi. A??n?n gönüllülere ikinci dozunun yap?lmaya ba?lad???n? da duyurdu.

Apple’?n yeni patent ba?vurusu, gelecekte MacBook’lar?n dokunmatik çubu?una yeni bir özellik eklenebilece?ini gösteriyor. Bu özellik ise Force Touch olarak bilinen sistem.

Ak?ll? telefon pazar?n?n liderlerinden olan Samsung, yak?n zamanda Exynos 1080 i?lemcileri tan?tm??t?. Firma ?imdi de i?lemcinin özelliklerini bir videoyla aç?klad?.

Sony’nin yeni nesil konsolu PS5, GPU k?sm?nda Xbox Series X’e göre daha dü?ük bir teraflop de?erine sahip olmas?na ra?men baz? üçüncü taraf oyunlarda daha stabil bir performans sunuyor.

Kapitalizmin elinin ula?t??? her yerde patent davalar?yla bo?u?an teknoloji devi Samsung, yakla??m?n? de?i?tiriyor. Firma art?k kar?? sald?r?ya haz?rlan?yor.

Epic Store üzerinden k?sa bir süre için ücretsiz olarak sunulan oyunlar kö?emizde bugün MudRunner var. Sat?? fiyat? 70 TL olan oyunlar, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için yapman?z gerekenleri anlat?yoruz.

Sony’nin yeni nesil konsolu PS5 için ç?kacak PSVR konsoluna ait iki adet patent ortaya ç?kt?. Bu patentlerden biri, standart PSVR’?n küçük versiyonuyken di?eri daha çok bir güne? gözlü?ünü and?r?yor.