MediaTek, üst seviye ak?ll? telefonlar? hedefleyen yeni nesil i?lemcileri Dimensity 1100 ve Dimensity 1200’ü duyurdu. Özellikle Dimensity 1200, hem performans hem kamera hem de ekran konusunda dikkat çeken özelliklere sahip.

Google’?n Android 12 için yeni bir Wi-Fi payla??m özelli?i üzerinde çal??t??? ortaya ç?kt?. Bir Google mühendisi taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre yeni özellik, “Yak?ndakilerle Payla?” özelli?ini destekleyen tüm ak?ll? telefonlarda kullan?lacak. Ancak Google, özellikle ilgili resmi bir aç?klama yapmad?.

PSA ve Chrysler Fiat (FCA) gruplar?n?n birle?mesinden do?an Stellantis, ?lk Gün olarak adland?rd?klar? küresel bir bas?n toplant?s? düzenledi. Dünyan?n en önemli otomotiv gruplar?ndan birisi haline gelen ?irket, y?l sonuna kadar ürün gamlar?nda 39 elektrikli otomobilin bulunaca??n? aç?klad?.

Gübreta?’?n yakla??k bir ay önce duyurdu?u 3,5 milyon onsluk alt?n rezervi, Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu taraf?ndan do?ruland?. Bu da Türkiye’nin, 6 milyar 475 milyon dolar de?erinde alt?n buldu?u anlam?na geliyor.

Windows 10X için heyecan duyuyorsan?z sizin için güzel haberlerimiz var. Bir YouTube kanal?, yay?n öncesi bir Windows 10X sürümünün bir test videosunu yay?nlayarak yeni i?letim sisteminin nas?l bir deneyim sunaca??n? gösterdi.

Google, Chrome 88 güncellemesini yay?nlad?. Yeni Chrome 88 ile birlikte güvenli?i ihlal edilmi? ya da zay?f ?ifreleri belirlemek ve de?i?tirmek kolayla?m?? durumda.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, a?ustos ay?ndan itibaren Instagram’da kullan?lmaya ba?lanan Reels format? hakk?nda aç?klamalarda bulundu. Mosseri, TikTok’un Instagram’dan daha ileride oldu?unu ve platformu geli?tirmeleri gerekti?ini belirtti.

Ekim ay?nda yapt??? hükümet kar??t? aç?klamalar?ndan sonra ortadan kaybolan Alibaba kurucusu Jack Ma, aylar sonra bir video ile ortaya ç?kt?. Laba Festivali kapsam?nda ö?retmenlere hitap eden Ma, salg?n nedeniyle gözlerden uzak kalm?? gibi görünüyor.

Porsche, 2021 model Taycan’? ABD pazar?nda sat??a sundu. Tamamen elektrik motorlu olan arkadan iti?li araç, 100 km/sa h?za 5,1 saniyede ula?abiliyor. Taycan’?n ABD’deki fiyat?, Tesla’n?n Model S’ine kafa tutacak seviyede.

Otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden Hyundai, Türkiye ?zmit Assan fabrikas?nda üretimine ba?lanacak Hyundai Bayon SUV model araçlar?na dair yeni foto?raflar payla?t?. 2021 y?l?n?n ortalar?nda sat??a sunulmas? beklenen Bayon, son derece yenilikçi bir tasar?ma sahip.