Cyberpunk 2077, gelecek y?ldan itibaren ücretsiz ek paketlere kavu?acak. Bu paketlerden ilkinin de 2021 y?l?n?n ba?lar?nda gelece?i, oyunun resmi sitesinde duyuruldu.

Steam, rakiplerinin say?s? artsa da PC dünyas?n?n en büyük oyun platformu. Hal böyle olunca özellikle online oyunlardaki anl?k oyuncu say?s? astronomik rakamlara ula??yor. Hele bir de i?in içine evlere kapand???m?z pandemi girince, 2020’de online oyunlar hem kendi hem de Steam rekorlar?n? k?r?yorlar.

?çi?leri Bakanl???, 31 Aral?k 2020 tarihine kadar sinema salonlar?n?n faaliyetlerine ara vermi?ti. Bugün 81 il valili?ine sinema salonlar? ile ilgili ek genelge gönderildi. Genelge ile 81 ilde 31 Aral?k’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonlar? için bu süre 1 Mart 2021’e kadar uzat?ld?.

E?er FarmVille oyuncusuysan?z, bugün saat 23.59’a kadar çiftli?inize veda edebilirsiniz. 2009 y?l?nda Facebook üzerinde yay?nlanan FarmVille, yar?ndan itibaren oynanamayacak.

Renk de?i?tiren araba boyalar?n? daha önce de görmü? olsak da bu Audi RS7 oldukça özel. Sonunda ba?ka bir renkten gerçekten siyaha dönebilen bir boya görmü? olduk.

2020 bitiyor ve ço?umuzun bu y?l ya?anan ?eylerden ders ç?kar?p bir nebze olsa da unutma hakk? var. 2020, her ne kadar aç?k ara 21. yüzy?l?n en kötü y?l? 2020 olsa da bilinen ve izlerine ula??labilen tarihin en kötü y?l? de?ildi. Takvimleri epey geriye sar?yor, içimizi 2020’den so?utacak 536 y?l?na gidiyoruz.

Tesla, elektrikli otomobillerinin ?arj edilmesi için kullan?lan supercharger ?arj istasyonlar?n?n en büyü?ünü Çin’de açt?. ?angay’daki tesiste tam 72 ?arj cihaz? bulunuyor.

Intel, geçti?imiz dönemlerde hem Apple’? hem de Microsoft’u kaybetmeye ba?lam??t?. ?ki ?irketin de kendi i?lemcilerini üretecek olmas?, Intel’i zor duruma sokmu?tu ve ?irketin hisse de?erlerini a?a??ya çekmi?ti. ?irkete 1 milyar dolarl?k yat?r?m yapan Third Point LLC CEO’su, Intel’?n Apple’? yeniden kazanmas? gerekti?ini aç?klad?.

17 Aral?k’tan itibaren yeni y?la kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu olarak kar??m?zda Jurassic World Evolution var. Sat?? fiyat? 171 TL olan oyunu nas?l edinebilece?inizi aç?kl?yoruz.

Oldukça zorlu bir ?ekilde geçen 2020 y?l?n?n biti?i de hiç kolay olmayacak. Zira bugün itibar?yla ba?layacak soka?a ç?kma k?s?tlamalar?, insanlar?n y?lba??na evlerinde girmesine yol açacak. Hal böyle olunca da sizler için, bu ak?am internette izleyebilece?iniz programlar? derledik.