Zoom Üzerinden Sunum Nasıl Yapılır?

Zoom üzerinden kat?ld???n?z bir çevrimiçi toplant? s?ras?nda haz?rlam?? oldu?unuz sunumlar? görü?meye kat?lan di?er ki?ilerle payla?man?z mümkün. Peki, Zoom üzerinden sunum nas?l yap?l?r? Sizin için Zoom üzerinden ekran payla??m? nas?l yap?l?r sorusunu yan?tlad?k ve haz?rlad???n?z sunumu payla??rken uygulayabilece?iniz yöntemleri anlatt?k.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir