Dünyaya Düşen Göktaşında, Bozulmamış Dünya Dışı Organik Bileşenler Bulundu

Bilim insanlar?, 2018 y?l?nda Dünya’ya dü?en bir gökta??n?n parças? üstünde yapt?klar? çal??may? yay?nlad?. Bu gökta??n?n en önemli noktas? ise ‘dünyasal ya?am’ taraf?ndan bozulmam?? olmas?yd?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir