Mihail Litvin isimli bir YouTuber, yakla??k 150 bin dolar de?erindeki Mercedes’ini benzin döküp yakt?. YouTube üzerinden de payla??lan anlar?n bir ?ov oldu?u dü?ünülse de gerçek çok farkl?yd?. Ünlü YouTuber, arac?ndaki sorunlarla ba?a ç?kamay?nca böyle bir ?ey yapmaya karar vermi?ti.

En popüler futbol oyunlar?ndan eFootball PES 2021’nin mobil sürümü yay?nland?. Hem Android hem de iOS kullan?c?lar? eFootball PES 2021 Mobile’? ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorlar.

?BB taraf?ndan yüz binlerce insana sunulan ?BB Wi-Fi hizmetinde kotalar, 28-29 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Bayram? kutlamalar? nedeniyle kald?r?lacak.

?çi?leri Bakan?, Türkiye’deki tüm acil hizmet numaralar?n?n 2021 Haziran ay?nda 112’de birle?ece?ini aç?klad?. Buna göre vatanda?lar, art?k polis, jandarma, sahil güvenlik, orman yang?n? gibi tüm acil hizmetlere 112 üzerinden ula?acak.

Ortaya ç?kan yeni söylentilere göre Galaxy S30/S21 Ultra, adeta güçlendirilmi? bir Galaxy S20 Ultra olacak. Cihaz?n hem tasar?m hem de özellikleri aç?s?ndan Galaxy S20 Ultra’ya büyük oranda benzemesi bekleniyor.

Bilim insanlar?, COVID-19 hastal???n?n beyne verdi?i hasarla ilgili bir ara?t?rma yapt?. Hastal??? a??r geçiren 84 bin 285 ki?iyle yap?lan ara?t?rma, hastal???n baz? insanlarda IQ dü?ü?üne yol açt???n? ortaya koyuyor. Kimi insanlar?n beyniyse 10 y?l kadar ya?lan?yor.

Dünyan?n en popüler battle royale oyunlar?ndan PUBG’nin PlayStation 5 ve Xbox Series X ç?k?? tarihi aç?kland?. Oyun ne yaz?k ki yeni nesil konsollarda 60 fps’ye kadar destek sunacak.

Türkiye?deki elektronik haberle?me abonelerinin uzun y?llard?r bekledikleri e-Devlet hizmeti yürürlü?e girdi. Art?k abonelik iptalleri için faks çekip göndermeye, dilekçe ile abonelik merkezlerine gitmeye gerek kalmad?. e-Devlet üzerinden Abonelik Fesih Ba?vurusu için yap?lmas? gerekenleri ad?m ad?m anlatt?k.

LG, yeni kablosuz kulakl??? TONE Free HBS-FN7’yi duyurdu. Aktif gürültü engelleme özelli?i ve Meridian Audio isimli geli?mi? ses teknolojisine sahip olan kulakl?k, ultraviyole ???kla temizleme yapabilen kutusuyla da dikkat çekmeyi ba?ar?yor.

Çin’den gelen baz? foto?raflara göre Apple ma?azalar?ndaki te?hir ürünü iPhone 12’lerin boyas?, çok fazla insan taraf?ndan ele al?nd?klar? için söküldü. Bir ba?ka iddiaya göre ise iPhone 12 Pro’nun arka cam?, bir tasar?m hatas? nedeniyle kendi kendine çatlad?.