Bilim ?nsanlar?, Satürn?ün uydusu Titan?da yeni bir molekül ke?fetti. Ba?ka bir atmosferde görülmeyen bu molekül ya?am?n kayna??n? aç?klamaya da yard?mc? olabilir.

Sony, yeni konsolu PlayStation 5 ve DualSense kumandas?n?n eri?ilebilirlik ayarlar?na dair detaylar? payla?t?. Bu detaylar aras?nda haptik geri bildirimin nas?l kapat?laca?? da yer al?yor.

Apple, Ekim 2020 tarihinden önce üretilen AirPods Pro kablosuz kulakl?klar?n ses sorunlar? için ücretsiz de?i?im program? ba?latt?. E?er kullan?c?lar?n kulakl?klar?nda herhangi bir sorun tespit edilirse sa? / sol veya her iki kulakl?k teki de ücretsiz olarak de?i?tirilecek.

Motorola’n?n yak?n zamanda tan?t?lmas? beklenen 5G destekli yeni ak?ll? telefonu Moto G 5G kanl? canl? bir ?ekilde çevrimiçi ortamda görüntülendi. Ne zaman tan?t?laca?? bilinmeyen cihaz?n gücünü Snapdragon 750G mobil platformundan almas? bekleniyor.

Almanya?n?n otomobil denemelerine s?k s?k ev sahipli?i yapan efsanevi pisti Nürburgring?den yeni görüntüler geldi. Bu görüntülerin y?ld?z? ise Peugeot 207 THP Spider oldu.

Tek ki?ilik s?ra tabanl? rol yapma oyunu Ruined King: A League of Legends Story’nin önümüzdeki y?l?n ba??nda gelece?i aç?kland?. Geli?tirici firma, hakk?nda ?imdilik pek bir ?ey bilmedi?imiz oyuna dair aral?k ay?nda daha fazla detay payla??laca??n? söylüyor.

Bilim insanlar?n?n volkanik hareketleri izlemek için yeni bir plan? var. Bu plana göre uzak volkan bölgelerini gözlemlemekte drone teknolojisinden destek al?nacak.

ABD’de ya?ayan Türk Kardiyoloji Uzman? Dr. Mehmet Çilingiro?lu, Twitter hesab?ndan payla?t??? bir videoda Covid-19’un kesin tedavisinin bulundu?unu iddia etti. Ba?kan Trump’a da ayn? tedavinin uyguland???n? söyleyen Çilingiro?lu, “Virüsün kesin tedavisini bulunmu?tur” dedi.

Art?k WRC?den daha geni? bir alana hitap edecek olan Dirt serisinin yeni oyunu Dirt 5, 6 Kas?m?da ç?kacak. Oyundan bir ç?k?? fragman? geldi.

NASA ve partnerleri, Uluslararas? Uzay ?stasyonu?nun yörüngede 20. y?l?n? kutlamaya haz?rlan?yor. ?stasyonda geçmi? 20 y?ldaki ya?am çe?itli videolarda yer ald?.