Bilim İnsanları, Şeklini ‘Hatırlayan’ Bir Kumaş Geliştirdi

Bilim insanlar?, keratin yard?m?yla bir kuma? türü geli?tirdiler. Bu kuma?, ?ekil verildikten sonra bu ?eklin korunmas?n? sa?l?yor. Uzmanlar, bu tür bir kuma??n pek çok alanda avantajlar sunaca??n? dü?ünüyorlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir