Baran Kejanl? adl? bir ki?i, sosyal medya hesab?ndan yapt??? ve ?mafyal?k hizmetleri reklam?? olarak nitelenen reklam nedeniyle tepki görmü?tü. Kejanl? polis taraf?ndan gözalt?na al?nd?.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, pek çok yeni ürününü bugün yapt??? etkinlikle tan?tt?. Yeni Mi Watch ak?ll? saat etkinli?in öne ç?kan ürünleri aras?nda yer ald?.

Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, her gün aç?klanan pandemi rakamlar? hakk?nda aç?klamalarda bulundu. Koca, her vakan?n hasta olmad???n? söyledi.

Google’?n uzun zamand?r beklenen telefonu Google Pixel 5, Google’?n çevrimiçi gerçekle?tirdi?i etkinlikle birlikte ortaya ç?kt?. Telefon fiyat?yla da kullan?c?lar? etkileyecek gibi görünüyor.

?imdiye kadar bilinç kavram?n?n yaln?zca insanlarda ve primatlarda oldu?una inan?l?yordu. Yeni ara?t?rmalar ise bu konudaki görü?lerimizi biraz daha geni? bir çerçeveye yaymam?z gerekti?ini gösteriyor.

Hacettepe Üniversitesi?nde yap?lan çal??malarda, Çin?de geli?tirilen Koronavirüs a??s?n?n ilk dozu 14 gün önce uygulanm??t?. Gönüllülere 2. doz a?? da bugün yap?ld?.

Amazon, ürün depolar?nda makineleri kulland??? bir sistem geli?tirmi?ti. Yap?lan incelemelerde bu sistemin insanlar?n i? kazalar?nda daha çok yaralanmas?na neden oldu?u ortaya ç?kt?.

Gamesradar taraf?ndan gerçekle?tirilen The Golden Joystick Awards 2020 için oy verme süreci ba?lad?. Bu y?l 38. defa düzenlenecek törende pek çok oyun ödül için mücadele edecek.

Facebook; Messenger ve Instagram DM?yi resmi olarak birle?tirdi?ini duyurdu. ?u anda s?n?rl? say?da ülkede hizmete aç?lan özellik, yak?nda küresel olarak yay?nlanacak. Birle?meyle birlikte yeni özellikler de bizleri bekliyor.

Xiaomi, yeni orta segment telefonu Mi 10T Lite’? duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan telefon, yurt d??? için uygun say?labilecek fiyat?yla da tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Telefonun Türkiye pazar?na ne zaman gelece?i ?u an için bilinmiyor.