Formula 1, 2011’den Sonra İlk Kez Türkiye’ye Geliyor (Tarih de Belli Oldu)

Fatih Altayl?, dünyan?n en popüler yar?? sporlar?ndan Formula 1’in bu y?l yeniden Türkiye’ye gelece?ini aç?klad?. Aç?klamalar?n? yüzde 99,9 do?ruluk oran?yla yapan Altayl?’ya cevap, Türkiye Otomobil Sporlar? Federasyonu Ba?kan? Eren Üçlertopra??’dan geldi. Üçlertopra??, Altayl?’n?n aç?klamalar?n? do?rulad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir