Yar?n düzenlenecek ‘UNPACKED Part 2’ etkinli?iyle tan?t?lacak Samsung Galaxy Fold2’nin yeni görüntüleri ortaya ç?kt?. Samsung’un kendi web sitesinden al?nan görüntüler, cihaza uygulanabilecek 3 farkl? mente?e rengini gösteriyor.

Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi bünyesinde gerçekle?tirilen SARS-CoV-2 mRNA a?? çal??malar? Dünya Sa?l?k Örgütü’nün izlem listesine girdi. ?zlem listesinde RNA teknolojisinin kullan?ld??? 14 a??dan bir tanesi oldu.

Electronic Arts’?n EA Access ile Origin Access sistemlerini birle?tiren yeni abonelik hizmeti EA Play, oldukça uygun bir fiyatla Steam’de yay?nland?. Gelin, hiç vakit kaybetmeden popüler EA oyunlar?na eri?im, indirimler ve çok daha fazla avantaj? bir arada sunan EA Play’in detaylar?na yak?ndan bakal?m.

Bilgisayar?n?z herhangi bir uyar? vermeden bir anda kendini kapatabilir ya da yeniden ba?latabilir. Böyle bir durum ya?anmas?n?n pek çok farkl? nedeni olabilir. Sizin için bilgisayar kendi kendine kapan?yor sorununun nedenlerini ve böyle bir sorun ya?ad???n?zda uygulaman?z gereken çözüm yöntemlerini anlatt?k.

AMD’nin önümüzdeki y?l tan?taca?? Cezanne kod adl? Ryzen 5000 APU’lar?ndan birine ait baz? detaylar, Openbenchmarking veri taban?nda ortaya ç?kt?. Elde edilen bilgilere göre s?zd?r?lan model, 3,6 GHz’de çal??an 8 Zen 3 çekirde?ine ve geli?mi? Vega GPU’ya sahip olacak.

ASUS, ZenBook ailesine 3300 x 2200 piksel çözünürlüklü, %92 ekran gövde oran?na sahip yeni bir üye daha dâhil ediyor. ?irketin yeni ZenBook S’i, Intel 11. nesil Tiger Lake i?lemcisi yerine 10. nesil Ice Lake i?lemcisini kullan?yor.

Güvenlik ara?t?rmac?lar?, Apple’?n yanl??l?kla kötü amaçl? bir yaz?l?m?n Mac’lerde çal??mas?na onay verdi?ini ortaya ç?kard?. Fark edildikten k?sa süre sonra iptal edilen ve Shlayer ad? verilen yaz?l?m, bir tür reklam virüsü olarak biliniyor.

Son zamanlarda görsel arama sonuçlar?n? daha da zenginle?tiren ve bilgilendirici hale getiren Google, bu konuda bir yenilik daha yapt?. ?irket, bundan sonra arama sonuçlar?nda lisanslanabilir görselleri bir etiketle belirtecek.

Electronic Arts’?n EA Access ile Origin Access sistemlerini birle?tiren yeni abonelik hizmeti EA Play, oldukça uygun bir fiyatla Steam’de yay?nland?. Gelin, hiç vakit kaybetmeden popüler EA oyunlar?na eri?im, indirimler ve çok daha fazla avantaj? bir arada sunan EA Play’in detaylar?na yak?ndan bakal?m.

Suicide Squad serisinin ikinci filmi uzun zamand?r bekleniyordu. Filmin ç?k?? tarihinin belli olmas?n?n ard?ndan kadroya kimlerin eklendi?i, seriye bir önceki filmden kimlerin devam edece?i de sonunda belli oldu. Biz de sizler için Suicide Squad karakterlerinin hikayelerini anlatt?k.