Android uygulamas?nda ‘oynatma h?z?n? de?i?tirme’ özelli?i için test a?amas?n?n sonuna gelen Netflix, özelli?i yar?ndan itibaren kullan?ma sunacak. Kullan?c?lar?n içerikleri %25 / %50 daha h?zl? ya da daha yava? oynatmas?na izin verecek bu özelli?in, birkaç hafta içerisinde dünya genelinde eri?ilebilir olmak bekleniyor.

30 May?s’ta ba?layan görevinin son a?amas?na yar?n geçecek olan Crew Dragon ve ekibi, geri dönü? yolculu?unda pek çok ad?m? ba?ar?yla tamamlamak zorunda. Gelin, bizim bildi?imiz tüm ad?mlara bir bakal?m.

Bayram tatilinde uygulanacak soka?a ç?kma k?s?tlamas? nedeniyle hepimiz, evlerimize kapanmak zorunday?z. Bu süreçte can s?k?nt?n?z? giderecek mobil oyunlar? sizin için seçtik ve listeledik.

Bloomberg taraf?ndan aktar?lanlara göre Trump yönetimi, TikTok’un çat? ?irketi ByteDance’e video payla??m uygulamas?n?n ABD’deki operasyonlar?n? zorla satt?rmay? planl?yor. ?ddialara göre Microsoft, TikTok’un ABD’deki varl?klar?n? sat?n almakla ilgileniyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG hakk?nda ortaya at?lan son iddiaya göre ?irket, yak?nda bütçe dostu bir 5G destekli ak?ll? telefon tan?tacak. ?ddiaya göre bu telefon, LG’nin var olan Q serisine eklenecek.

Dünya Sa?l?k Örgütü’ne (DSÖ) bugün bildirilen yeni tip koronavirüs vaka say?lar? 292 bin olarak aç?kland?. Bu verilerle birlikte bugün, dünya genelinde bir günde kaydedilen koronavirüs vaka say?lar?nda yeni bir rekor k?r?ld?.

BioWare, tart??mal? bir ç?k?? yapan Anthem’i toparlamak için yapaca?? köklü de?i?ikliklerden baz?lar?n? oyuncularla payla?t?. Payla??lan de?i?iklikler oyunun ganimet sisteminin yeniden yaz?laca??na i?aret ediyor.

Çin merkezli ak?ll? telefon üreticisi OnePlus, 2018’de tan?tt??? OnePlus 6 ve 6T modelleri için OxygenOS 10.3.5 güncellemesini yay?nlad?. Genel olarak hata düzeltmelerine odaklanan güncelleme, ayr?ca cihazlara OnePlus Buds deste?i de ekliyor.

?nsanl???n geli?imi, teknolojideki inan?lmas? güç s?çramadan sonra giderek h?z kazand?. Bu h?zl? de?i?imi yakalayabilmek için ise yap?lmas? gereken tek ?ey, güncel olan? anlayarak yola devam etmek. Neyse ki bunu yapmam?z? kolayla?t?racak kitaplar var.

Android kullan?c?lar?, toplan?n! Webtekno olarak sizlerle k?sa süreli?ine ücretsiz Android uygulamalar? ve oyunlar? payla?t???m?z listemiz, yine birbirinden farkl? ve kullan??l? uygulamalar? içeriyor.