Amazon Games’in geçti?imiz ay piyasaya sürdü?ü ilk büyük bütçeli oyunu Crucible, yar?ndan itibaren kapal? betaya geri dönüyor. Kapal? betada oyunu oynamak isteyen oyuncular?n, oyunu ?imdiden Steam kütüphanesine eklemesi gerekiyor.

Microsoft’un geçen sene piyasaya ç?kard??? Surface Pro X’e ait performans puanlar?, güncellenmi? bir cihaz?n ortaya ç?kabilece?ini dü?ündürdü. S?zan performans puanlar?nda cihaz?n Snapdragon 8cx i?lemci h?z?n?n daha yüksek oldu?u görülüyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, Optima isminin yerini alacak 2021 model Kia K5?i bugün tan?tt?. ?irket, otomobilin özelliklerini ve görüntüsünü payla?t?. Ancak otomobilin fiyat? hakk?nda herhangi bir aç?klama yap?lmad?.

ABD ile Çinli telekom devi Huawei aras?ndaki so?uk sava? h?z kesmeden devam ediyor. Önceki günlerde ortaya ç?kan ABD’nin Huawei’nin 5G altyap? sistemine yeti?me çal??malar?n?n ard?ndan bugünlerde ABD’nin Federal ?leti?im Kurulu resmi olarak Huawei ve ZTE’yi ulusal güvenlik tehdidi olarak s?n?fland?rd?.

Frans?z otomobil üreticisi Citroën, 2021’in May?s ay?ndan itibaren Türkiye’de de sat??a sunulacak olan yeni C4 ailesini tan?tt?. Yenilenen C4 ailesinde dizel ve benzinli motor seçeneklerine ek olarak tamamen elektrikli bir versiyon daha bulunuyor.

Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için ayr? ayr? güncellemeler yay?nland?. Güncellemelerle birlikte oyunlara yeni modlar, yeni haritalar ve yeni silahlar eklendi.

Bilim insanlar?, özellikle ABD, Çin ve Hollanda’daki laboratuvarlardan d??ar?ya modifiye edilmi? grip virüsü s?z?nt?s? ihtimalinin yüksek oldu?u uyar?s?nda bulunuyorlar. Dünya çap?ndaki 14 laboratuvar?n 1918’deki ?spanyol gribine benzer bir salg?na neden olma ihtimali yüzde 0,2.

Hindistan?da Bharat Biotech taraf?ndan geli?tirilen COVAXIN, ülkenin koronavirüse kar?? ilk a?? aday? oldu. A??, bugün insan üzerinde test edilmek için onay ald?.

Oyun camias?n?n bulu?ma mekânlar?ndan olan ünlü uygulama Discord, bundan böyle yaln?zca oyun severlere de?il, her türden toplulu?a platform sunaca??n? aç?klad?. Discord, yeniden yap?land?rma sürecinde güvenli?e de ayr?ca önem verece?ini belirtti.

Google, bugün yapm?? oldu?u blog payla??m?nda Kanada merkezli insan-bilgisayar arayüzleri ve ak?ll? gözlük endüstrisinde öncü olan North isimli firmay? sat?n ald?klar?n? duyurdu. Art?k Google çat?s? alt?nda hizmet verecek olan North, Google’?n yeni teknolojilerini geli?tirmesinde yard?mc? olacak.