SpaceX?in günlerdir beklenen görevi dün ba?ar?yla tamamland? ve NASA taraf?ndan yeti?tirilen 2 astronot uzaya gönderildi. Ba?ar?yla f?rlat?larak Uluslararas? Uzay ?stasyonu?na demirleyen arac?n içinin nas?l oldu?u da çok fazla merak edildi.

Microsoft’un taray?c?s? Edge, art?k Native File System API’y? destekliyor. Bu sayede, PDF dosyalar?nda yap?lan de?i?iklikler, her seferinde dosya kopyas? almay? tarihe gömecek. ?lk deneme Windows, Linux, ve macOS cihazlarda tüm masaüstü Edge’lerde kullan?labilecek.

Dünyada etkisini son 4 ayda yo?un bir ?ekilde hissettiren koronavirüs salg?n?, 370 bin ölüme sebep olurken bu salg?n?n en çok etkilenen ülkelerden biri de ABD oldu. 4 ay içerisinde ABD’de 100 binden fazla insan koronavirüs sebebiyle hayat?n? kaybetti. Bu sebeple geçti?imiz günlerde ABD’de koronavirüsün di?er hastal?klara göre öldürme oran?n?n gösterildi?i bir grafik yay?nland?.

Netflix, Hollywood?da bulunan ünlü ve tarihi M?s?r tiyatro binas?n? sat?n ald?. ?irket, bu ad?m?yla Hollywood’a daha fazla yak?nla?mak istiyor. American Cinematheque organizasyonu da tesisi kâr amac? gütmeden kullanmaya devam edecek.

BMW taraf?ndan geçti?imiz senenin sonunda tan?t?lan 2020 model M8 Gran Coupe dudak uçuklatan fiyat?yla dikkat çekiyor. Sat?lan en pahal? ikinci BMW olma özelli?ini ta??yan araç uçuk fiyat?na ra?men görenleri tasar?m?yla kendine hayran b?rak?yor.

Corvette, daha önce yaln?zca belirli süreçte üretilecek otomobillerde olmayaca??n? söyledi?i Yüksek Arka Kanat seçene?inin 2020’de tamamen iptal edildi?ini aç?klad?. Karbon sal?n?m panelleri ba??ms?z bir seçenek olarak 2020’nin üçüncü çeyre?indeki otomobillerde görülecek.

Coffee Stain Studios taraf?ndan geli?tirilen, birincil ?ah?s 3D simülasyon oyunu olan Satisfactory, uzun bir bekleyi?in ard?ndan Steam üzerinden de sat??a sunulacak.

Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, çok konu?ulan Koronovirüs’te ‘ikinci dalga’ konusuyla ilgili aç?klamalarda bulundu. Türkiye’nin art?k tecrübeli oldu?una dikkat çeken Koca, uyar?larda bulundu.

Aston Martin, 1960’lar?n gözdesi DB5’lerin devam? DB5 Goldfinger Continuation modelleri üretecek. S?n?rl? say?da al?c? ile bulu?acak yeni-klasiklerin casus özellikleri heyecan verici.

General Motors, elektrikli araç konusunda iddial? bir ?ekilde geri dönü? haz?rl???nda oldu?unu geçti?imiz Mart ay?nda aç?klam??t?. ?irket koronavirüs salg?n? yüzünden aksayan planlar?n?n rafa kald?r?lmad???n? bildirerek hayranlar?n? sevindirdi.