Yeni ak?ll? cihaz? OPPO A92s?yi geçti?imiz haftalarda duyuran OPPO?nun çok yak?n bir zamanda yeni orta segment telefonu OPPO A92?nin lansman?n? yapaca?? söyleniyor. Bas?n görselleri yak?n zamanda ortaya ç?kan OPPO A92 için bugün de yeni bir renk seçene?iyle gelece?i iddias? ortaya at?ld?.

Bilim insanlar?, gözümüzden beyne giden bir sinyal ke?fettiler. Bu sinyal, ?imdiye kadar bilinenin aksine k?s?tlay?c? bir içeri?e sahip. Bu i?levin bilinçalt? düzeylere i?ledi?i söyleniyor.

Microsoft, koronavirüs nedeniyle uzaktan çal??an ki?ilerinin say?s?n?n bir hayli artmas? üzerine Windows Sanal Masaüstü’nü yeni özelliklerle geli?tirdi. Yeni güvenlik güncellemeleri ve daha iyi bir performans sunan uygulama ?u anda kullan?labilir durumda.

AMD’nin 3. Nesil Ryzen serisinin en güçlü CPU’lar?ndan olan AMD Ryzen 9 3900X’i ve i?lemcinin dikkat çeken 8 özelli?ini derledik. Ayn? zamanda Ryzen 3 Serisi CPU’lar?n mimarisini de ele ald?k.

BMW’nin lüksün s?n?rlar?n? zorlayacak olan SUV arac? X8, merakl?lar?n? kendine hayran b?rakacak gibi görünüyor. Peki X8 ile ilgili bilinenler neler? Fiyat?, ç?k?? tarihi ve arac?n bilinen tüm özellikleri sizin için derledik.

Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesi (NASA), az önce payla?t??? blog yaz?s?yla Artemis görevi için ini? arac? geli?tirecek ?irketleri aç?klad?. Buna göre SpaceX, Blue Origin ve Dynetics; Artemis görevinde kullan?lmak üzere ini? arac? geli?tirecek.

Daha önce PlayStation 4 için sat??a ç?kan Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oyununun 1 ayl?k exclusive dönemi geride kald?. Oyun ?imdi Xbox One ve bilgisayarda da oynanabilir hâle geldi.

Teksas Üniversitesi?ndeki ara?t?rmac?lar taraf?ndan yürütülen bir ara?t?rmada yarasalar?n da sosyal mesafe kural?na uyduklar? ke?fedildi. Ara?t?rmaya göre vampir yarasalar, hasta olanlarla daha az sosyalle?iyor.

Son zamanlar?n en popüler Battle Royale oyunlar?ndan bir tanesi olan Apex Legends, 5. sezonunu resmi olarak ba?latmak için çal???yor. Ba?lang?ç tarihi 12 May?s olarak aç?klanan yeni sezon için bugün Loba karakterinin etraf?nda dönen bir tan?t?m videosu yay?nland?.

Gök bilimciler, yüzlerce ???k y?l? uzaktaki bir y?ld?z?n etraf?nda yer alan ve gezegen olu?turan disklerin görüntülerini elde etti. Bu türden görüntüler oldukça nadir olarak kar??m?za ç?k?yor.