Yeni Bir Araştırma, Karanlık Maddenin Kanıtlarından Birini Geçersiz Kıldı

Bilim insanlar?, 2014 y?l?nda bir galaksiden gelen ve karanl?k maddenin bozulmas?ndan kaynakland??? dü?ünülen bir sinyali Samanyolu?nun karanl?k madde halkas?nda arad?lar. Ancak yap?lan çal??mada, Samanyolu?nun karanl?k madde halkas?nda bu sinyale rastlanmad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir