Ara?t?rmac?lar, dünya genelinde koronavirüse kar?? al?nan önlemlerle birlikte sismik gürültüde bir dü?ü? meydana geldi?ini bildirdi. Ya?anan bu dü?ü?le birlikte küçük depremlerin yerlerinin daha verimli bir ?ekilde tahmin edilebilece?i söyleniyor.

Çin?in Wuhan kentinden ba?layarak tüm dünyada etkisini gösteren ve yüz binlerce vakaya, on binlerce de ölüme yol açan koronavirüs salg?n?nda yeni merkez üssü ABD oldu. Son verilere göre ABD, hayat?n? kaybedenlerin say?s? bak?m?ndan Çin?i geride b?rakt?.

Çin?de ortaya ç?kan ve neredeyse tüm dünyaya yay?lan koronavirüs, i? dünyas?n? da olumsuz etkilemeye devam ediyor. General Motors sözcüsü, güncellenmi? Bolt EV?nin ç?k?? tarihinin 2021?e ötelendi?ini aç?klad?.

Apple, bugün beklenmedik bir karar? aç?klayarak hava tahmin uygulamas? Dark Sky?? sat?n ald???n? duyurdu. Dark Sky??n Apple?a kat?lmas?yla uygulaman?n Android deste?i de sona erdi.

ABD’nin Huawei’ye yönelik Google yasa??n?n ?irkete 12 milyar dolara mal oldu?u aç?kland?. Huawei’nin revize edilmi? 2019 y?l? gelir beklentisi 135 milyar dolard?.

Birçok yönden gündelik hayat? olumsuz etkileyen koronavirüs; E3, Gamescom ve MWC gibi birçok etkinli?in ard?ndan bir etkinli?in daha iptal edilmesine neden oldu. Organizatörler, QuakeCon?un iptal edildi?ini duyurdu.

Microsoft, bugün yapt??? bir aç?klamayla Microsoft Edge taray?c?s?n?n 82. versiyonunu yay?nlamay? iptal etti?ini duyurdu. Öte yandan Microsoft, Edge 81’in stabil versiyonunun nisan ay?nda yay?nlanaca??n? da belirtti.

Güncellemelerine son h?z devam eden Apple, geli?tiriciler için yeni macOS Catalina 10.5.5 ve tvOS 13.4.5 geli?tirici beta sürümlerini yay?nlad?. Her iki beta sürümüyle birlikte i?letim sistemlerinde iyile?tirmeler yap?ld?.

Elon Musk, Tesla?n?n da??t?m a?? kullan?larak ABD G?da ve ?laç ?daresi (FDA) taraf?ndan onayl? suni solunum cihazlar?n? dünyaya ücretsiz bir ?ekilde da??tabilece?ini aç?klad?. Aç?klama, hâlihaz?rda koronavirüs salg?n?na kar?? solunum cihaz? taleplerinin artt??? bir dönemde geldi.

Günümüzün önde gelen teknoloji firmalar?ndan Google, 2018 y?l?nda sat??a sunulan Pixel 3 serisinin çevrimiçi ma?azas?ndaki sat??lar?n? durdurma karar? ald?. Al?nan bu karar, yak?n zamanda tan?t?lacak Pixel 4a için yap?lm?? bir hamle olabilir.