Finlandiya merkezli Nokia, ?u günlerde Nokia 9.2 modelinde çal??malar?na devam ediyor. Telefonla ilgili sosyal medyada payla??lan bir görüntüde, cihaz?n dört arka kameraya sahip olaca?? belirtiliyor.

ABD?nin Washington eyaleti Sa?l?k Ofisi taraf?ndan yap?lan aç?klamada, Seattle kenti yak?nlar?ndaki King County bölgesindeki bir Kovid-19 ta??y?c?s? hasta hayat?n? kaybetti. Bu olay ABD?deki ilk ölümlü Kovid-19 vakas? oldu.

Geçti?imiz haftalarda yapt??? aç?klamayla toplu ta??may? ücretsiz hale getirece?ini aç?klayan Lüksemburg, dünya üzerinde toplu ta??man?n tamamen ücretsiz oldu?u ilk ülke oldu. Ülke Avrupa?n?n önemli kesi?me noktalar?ndan birinde bulunuyor.

Audi, elektrikli otomobillere yat?r?m yapsa da performanstan ve yol tutu?tan taviz vermemekte kararl?. Firman?n E-Tron S elektrikli otomobili drift performans? konusunda iddial? olacak.

2020 y?l?nda takvim yapraklar?m?za 1 gün daha fazla ekleniyor ve 29 ?ubat art?k gün olarak ilan ediliyor. Böylece ek bir 24 saatimiz daha oluyor. Art?k günün oldu?u her y?l asl?nda art?k bir y?ld?r. Peki ya bu art?k y?l nedir ve neden art?k günün oldu?u y?llara art?k y?l ismi verilir?

Battlefield V oyununda yer alan tanklar?, 6.2 güncellemesi sonras?nda ki?iselle?tirebilmek mümkün olacak. Yeni özelli?in yak?n zamanda gelece?i EA taraf?ndan da do?ruland?.

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yay?lan corona virüsü salg?n?, Avrupa’y? da etkisi alt?na alm?? durumda… Avrupa ülkesi ?talya’da salg?ndan hayat?n? kaybedenlerin say?s? 29’a yükseldi.

Ürünleriyle her seferinde ad?ndan söz ettirmeyi ba?aran BMW, yeni M serilerini be?eniye sundu. Mineral beyaz? rengine boyanm?? bir ?ekilde yollarda görülen otomobilin özellikleri, oldukça dikkat çekici…

Realme ColorOS?tan Realme UI?ye geçi? yap?yor. Bu firmaya özel kullan?c? arayüzü, belli cihazlar için yay?nlanmaya ba?lad?. Android 10 tabanl? Realme UI, Realme 5 Pro ve Realme X için yay?nland?.

Ortaya at?lan iddialara göre HTC?nin yeni ç?kacak olan 5G telefonu 2020 y?l?n?n amiral gemisi olmaya lay?k olacak. Henüz piyasaya ç?kmam?? olan bu gizemli telefon hakk?nda pek fazla bir bilgi olmamakla beraber telefonun amiral gemisi olmas? umut ediliyor.