Marvel, yakla?an Disney+ dizisi Loki?ye tan?nm?? bir oyuncu ekledi?ini duyurdu. Sevilen oyuncu Owen Wilson, çok yak?nda dizinin ana karakterlerinden biri olarak kar??m?za ç?kacak.

?Güne??e dokunmak? amac?yla 2018 y?l?nda uzaya f?rlat?lan Parker Solar Probe, 29 Ocak?ta kendi rekorunu k?rarak Güne??e en yak?n mesafeden geçmeyi ba?ard?. Daha önceki “Güne?’e en yak?n mesafeden geçi?” rekoru da yine bu araca aitti.

Bilim insanlar?n?n dronelar ve uydular arac?l???yla Kuzey Kutbu’nda yapt?klar? ara?t?rma, bölgenin iklim de?i?ikli?i nedeniyle ye?illendi?ini gösteriyor. Normal ?artlarda kutup bölgesi, çorak ve verimsiz topraklara sahipti.

Uzay harcamalar? konusunda son y?llarda bonkör davranan ülkelerden biri olan Hindistan, önümüzdeki 5 sene içerisinde bu alandaki hakimiyetini daha da art?rmay? planl?yor. Ülkenin uzay ajans?n?n planlar? aras?nda, önümüzdeki 5 sene içerisinde uzaya 50 uydu f?rlatmak gibi hedefler bulunuyor.

Jeff Bezos?un ba??na gelenler sonras? güvenli?i tekrar sorgulanmaya ba?layan WhatsApp?a bir ta? da Telegram??n kurucusu olan Pavel Durov?dan geldi. Durov, WhatsApp kullanman?n tehlikeli oldu?unu dile getirdi.

?ubat ay?nda 20. y?l dönümünü kutlayacak olan The Sims serisinin son oyunu The Sims 4, yeni bir ba?ar?ya imza atarak 20 milyon oyuncu say?s?na ula?t?. Bu ay PS Plus ücretsiz oyunlar?na dâhil edilen oyun, böylelikle oyuncu say?s?n? iyice art?rabilir.

Ö?renci Seçme ve Yerle?tirme Merkezi Ba?kanl??? (ÖSYM)’nin resmi Twitter hesab?n? ziyaret eden bir kullan?c?, ilginç bir manzarayla kar?? kar??ya kald?. Twitter kullan?c?s?, ÖSYM’nin pornografik payla??mlar yapan bir hesab? takip etti?ini gördü.

NASA?n?n uzay?n derinliklerine gönderdi?i, 2018 y?l?nda Güne? Sistemi?nin d???na ç?kan Voyager 2 arac?nda önemli bir sorun meydana geldi. Araç, yapmas? gereken manevray? yapmay?nca güç tüketimi fazlas?yla artt?.

Samsung?un 2020 Galaxy A serisinin ilk telefonu Galaxy A51 genel anlamda be?eni toplasa da bir sorunuyla kullan?c?lar?n?n tepkisini çekti. Kullan?c?lar?n aktard?klar?na göre telefona ba?lanan Bluetooth ses cihazlar?nda gecikme ve tak?lmalar meydana geliyor.

Aston Martin, Rapide E isimli ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürme planlar?n? resmi olarak ve süresiz biçimde erteledi. Bunun nedeni, Aston Martin’in kötü bir y?l? geride b?rakmas?.