Apple taraf?ndan al?nan yeni bir patent, sanal akustik sistemi arac?l???yla MacBook kullan?c?lar?n?n ses kalitesini iyile?tirmeyi hedefliyor. Yeni sistemle, kullan?c?lar?n ‘orada olma’ deneyimi zenginle?ecek.

3 Mart’ta olacak ç?k???na az denilebilecek bir süre kalan Final Fantasy VII Remake’in demosu bir YouTube kullan?c?s? taraf?ndan usulsüzce elde edildi. Konsoluna demoyu yükleyen kullan?c?, demonun giri? videosunu YouTube üzerinden payla?t?.

Intel’le girdi?i sava?ta giderek üstünlük kurmaya ba?layan AMD, 2020 y?l?nda bizi bir sürprizle kar??layabilir gibi duruyor. CPU-Z’deki desteklenen donan?mlar listesinde AMD’nin 48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X i?lemcisi gözüktü.

Respawn Entertainment’?n ?ubat ay?nda piyasaya ç?kan oyunu Apex Legends, ba?larda PUBG ve Fortnite’a alternatif olarak görülmü? ve oyuncu ak?n?na u?ram??t?. Son dönemdeyse oyuncular?n büyük k?sm? ba?ka oyunlara yöneliyor çünkü Apex Legends’ta ciddi sunucu sorunlar? ya?an?yor. Oyuncular, tepkilerini internet ortam?nda dile getiriyorlar.

Drag Times, Ford Mustang Shelby GT500 ile Ford GT model otomobilleri bir drag yar???na soktu. ?ki canavar otomobilin yer ald??? bu yar???n sonuçlar? oldukça ilginç. Ayr?ca yay?nlanan video sayesinde araçlar?n tasar?mlar?n? da yak?ndan inceleme ?ans? elde ediyoruz.

Son y?llar?n en büyük giri?imcilerinden biri olan Elon Musk, sahip oldu?u ?irketlerin gerçekle?tirdi?i projelerle dikkati üzerine toplayan bir isim. Musk’?n projeler için uygulad??? ç?lg?n fikirler de internet ortam?nda büyük yank? uyand?r?yor. Geçmi?te uzaya roketle bir Tesla otomobil yollayan Musk, yeni tan?t?lan Cybertruck pick-up’? da uzaya yollayabilir.

Brezilya Adalet Bakanl???, Facebook’a 1,6 milyon dolarl?k “Cambridge Analytica” cezas? kesti. Bakanl?k aç?klamas?nda, 443 bin kullan?c?n?n verilerinin “en az?ndan ku?kulu amaçlar” için kullan?ld??? belirtildi.

Günlük hayat?n?zda vaktinizin önemli bir k?sm?n? oyunlara harcayan biriyseniz oyunlar?n?zdan uzak kalmak sizin için tats?z bir durum olabilir. Bu noktada oyuncular?n d??ar? ç?kt?lar?nda bile oyunlar? hakk?nda bilgi edinebildikleri bir uygulama tasarlamak için yola ç?kan geli?tiriciler, Steam ma?azas?n? Apple Watch’a getiren Smoke isimli uygulamay? yay?nlad?lar. Gelin bu uygulaman?n yeteneklerine yak?ndan bakal?m.

Bu yaz?m?zda, 2019 y?l?nda PC platformu için ç?k?? yapm?? en iyi grafiklere sahip 10 oyunu listeledik. Gelin ?ampiyonlar Ligi’ni aratmayan listemize hep birlikte göz atal?m.

ABD uzay ajans? NASA, galaksimizde bulunan ‘Dünya benzeri’ gezegenleri aramak için 7 milyar dolarl?k yeni bir konsept proje ba?latt?. HabEx olarak adland?r?lan proje kapsam?nda uzak gezegenlerde su ve karbondioksit gibi ya?amsal maddeler aranacak.