Kanserin Tedavisi Fillerin Genetik Kodunda Saklı Olabilir

Büyük memeliler, bedenleri ve uzun ömürleri göz önüne al?nd???nda insanlardan çok daha fazla kanser riskine sahip olmal?d?r. Oxford Üniversitesi’nin epidemiyolo?u Richard Peto’nun ara?t?rmalar?na göre daha büyük hücreler üssel olarak daha fazla hücreye dönü?me potansiyeline sahip olmas?na ra?men, kanser ihtimali daha dü?üktür. ?imdi, ara?t?rmac?lar nedenini bildiklerine inan?yor ve bunun insanlar için örnek olarak alabileceklerini söylüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir