Bilinci Açıklamaya Alternatif Bir Yaklaşım: Panpsişizm

Dü?ünürlerin ve bilim insanlar?n?n y?llard?r üstünde durdu?u, anlamaya ve aç?klamaya çal??t??? bilinç, halen tam anlam?yla çözülebilmi? de?il. Baz? ara?t?rmac?lar günümüz fiziksel bilimleriyle bilincin hiçbir zaman tam olarak anla??lamayaca??n? dü?ünüyor ve burada panpsi?izmi devreye sokuyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir