Honor 9X, bir önceki versiyonuyla k?yasland??? zaman çok büyük farkl?l?klarla geliyorlar. Yeni telefonda, halefinin neredeyse bütün özellikleri de?i?im gösteriyor.

Samsung 2019 y?l?n? kapatmaya haz?r görünmüyor. 32MP ön kameraya sahip oldu?u iddia edilen Samsung’un yeni telefonu Galaxy Note Lite 10, birkaç hafta içinde resmen kullan?c?ya sunulacak.

Evrenimize dair en çok merak edilen ?eylerden bir tanesi de karanl?k madde. Evrende ne kadar karanl?k madde var? Neden ?imdiye kadar karanl?k maddeyi bulamad?k? Bu sorulara kesin bir cevab?m?z yok ancak bilim insanlar?n?n çok iyi tahminleri var.

Endgame, ?üphesiz ki Marvel hayranlar?n?n sab?rs?zl?kla bekledi?i ve bekledi?ini fazlas?yla buldu?u bir film oldu. Peki, ya?anan kay?plardan sonra Avengers tak?m?na ?imdi ne olacak?

Kuantum bilgisayarlar?n bilgisayarlar?n gelece?ini de?i?tirmesi bekleniyor. Uzmanlar ise bu durumu bir miktar ?üpheyle kar??la??yor. Bu ?üphelerin oldukça makul nedenleri var.

Hemen hemen hepimizin kulland??? ortak bir telefon uygulamas? var. Peki, indirilen bütün uygulamalar?n %80’lik k?sm?n?n zirvede yer alan say?l? yap?mc?ya ait oldu?unu biliyor muydunuz?

NASA’n?n Güne? Sistemi’nin ard?nda yer alan d?? gezegenleri ke?fetmek için kulland??? TESS, yak?n zamanda yakalad??? e?siz foto?raflar? payla?t?.

Red Bull Formula 1 tak?m?, Rusya?da kozmonotlar?n e?itimi için kullan?lan bir uçakta bir yar?? arabas?n?n tekerleklerini de?i?tirdi. Süreç, bir miktar de?i?iklik yapmay? gerektirdi.

Mustang Lithium arac?yla ç?tay? oldukça yükseklere ta??yan Ford, yeni bir Mustang EV arac?n ?n kullan?c?yla bulu?mas?n?n oldukça yak?n oldu?unu aç?klad?.

Son dönemde makro foto?rafç?l?k oldukça dikkat çeken bir alan olarak göze çarp?yor. Ak?ll? telefonlar?n bu denli geli?ti?i bir ortamda herkesin makro foto?raflar çekme ?ans? bulunuyor.