Milyonlarca İnsanın Yaşadığı Kıyı Şeridi, 2050 Yılına Kadar Su Altında Kalabilir

Bilim insanlar?, 2050 y?l?na kadar 300 milyon insan?n ya?ad??? k?y?lar?n su alt?na kalaca??n? aç?klad?. ?klim de?i?ikli?i nedeniyle meydana gelen deniz seviyesinin yükselmesinden özellikle Asya k?tas? etkilenecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir