Kara delikler evrenimizdeki en gizemli ?eylerden bir tanesi. Bilim insanlar? yapt?klar? ara?t?rmalarla uzay?n bu gizemli noktalar? hakk?nda yeni ?eyler ö?reniyorlar. Yap?lan son ke?iflerden bir tanesi ise kara deliklere bak?? aç?s?n? tamamen de?i?tirecek nitelikte.

AMD CEO?su Lisa Su, firman?n gelece?i hakk?nda aç?klamalarda bulundu. Su?ya göre AMD?nin Zen teknolojisi mimariye önem verecek.

Teknoloji devi Google, uygulama geli?tiricilerinin Android ile kar??la?t??? zorluklar? kald?rma yolunda h?zla ilerliyor. ?irket, telefonlar?n kameralar?n? geli?tirecek ve geli?tiricilere büyük bir kolayl?k sa?layacak CameraX’i piyasaya sürecek.

Cad?lar Bayram??n? kostüm giyerek ve korkarak geçirmek isteyenlerden misiniz? Öyleyse Epic Games?in sizin için kaç?r?lmayacak bir f?rsat? var.

Canon, bu ay ba??nda söz verdi?i gibi iki yeni foto?raf makinesine güncelleme yapt? ve 24p video çekim özelli?ini EOS RP ve Canon 90D modellerine getirdi.

Google, internet uygulamalar?nda kulland??? hesap de?i?tirme arayüzünü yeniledi. Gmail, Drive, Takvim ve di?er Google uygulamalar? yeniden tasarland?.

Bugün bolca bulunabilen kuvars kol saatleri asl?nda ilk ç?kt???nda oldukça nadir ve pahal?yd?. Günümüzde oldukça yayg?nla?an kuvars saatlerin ilk üretiminin üstünden tam 50 y?l geçti ve geçen bu yar?m asr?n ?erefine, s?n?rl? say?da özel bir saat geli?tirildi.

Ba?rolünde Henry Cavill?in yer ald??? The Witcher uyarlamas?n?n yeni tan?t?m videosu yay?nland?. Geralt?? bir kez daha s?cak su dolu küvette görüyoruz.

Son zamanlarda ba??na adeta gelmedik kalmayan uçak üreticisi Boeing?in ba??nda yine bir dert var. Avustralyal? havayolu ?irketi Qantas, Boeing 737 NG tipi uçaklar?n gövdesinde çatlak oldu?u nedeniyle uçaklar?n? seferlerden çekti. Boeing 737 NG modelleri Türkiye?de de kullan?l?yor.

YouTube, bugün garip bir olaya imza att?. Birçok kullan?c? ana sayfalar?ndaki videolar?n sat?r ?eklinde s?raland???n? gördü. Olay? Twitter üzerinden aç?klayan YouTube, de?i?ikli?in bilerek olmad???n? ve düzelteceklerini söyledi.